Αιολικά στις βουνοκορφές του Αιγαίου;

Λέμε ΟΧΙ, Ενημερώσου, Πάρε θέση

[Kάνε κλικ στη φωτογραφία για να διαβάσεις το κείμενο]
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

4 Νοε 2010

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα προσέγγισης Leader

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013» (Π.Α.Α.) ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.):
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι επενδυτές να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:

L123 L123α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

L311-1 «Εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών
διανυκτέρευσης»

L311-2 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και
αναψυχής»

L311-3 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων
αγροκτημάτων»

L311-4 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της
υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές
τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)»

L311-5 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων
οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης,
βιοτεχνικών μονάδων»

L311-7 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων
παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση»

L312-1 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών
μονάδων»

L312-3 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων
παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση»

L313-5 «Εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών
διανυκτέρευσης»

L313-6 «Επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και
αναψυχής»

L313-8 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της
υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές
τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)»

L321-1 «Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά
έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)»

L321-2 «Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών,
περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων
κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας
παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, κλπ»

L321-3 «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων
ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς - στήριξη
πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια
εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών»

L322-2 «Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση»

L323-2α «Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτισμικών
χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ
παραγωγική δραστηριότητα (όπως βρύσες, γεφύρια)»

L323-2β «Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτισμικών
χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου, τα οποία είχαν
παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά το παρελθόν και
ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιμα και επιδεικτικά (όπως
μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια)»

L323-3 «Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοπίου της
υπαίθρου (όπως αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων
περιοχών, δενδροφυτεύσεις με ενδημικά είδη)»

L323-4 «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους
σε μουσεία - συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική
/αγροτική /πολιτιστική κληρονομιά».


Η περιοχή εφαρμογής των δράσεων, στις οποίες αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση, περιγράφεται αναλυτικά στο ενημερωτικό υλικό και περιλαμβάνει τα νησιά: Θήρα, Ίος, Κέα, Μήλος, Μύκονος (στο Δ.Δ. Μυκονίων θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις μόνο στις εκτός σχεδίου περιοχές), Σέριφος, Σίφνος, Σύρος (ο Δήμος Άνω Σύρου και ο Δήμος Ποσειδωνίας), Τήνος (ο Δήμος Τήνου).

Η αναλυτική πρόσκληση και τα παραρτήματα αυτής διατίθενται, στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε., δ/νση: Πλατεία Τσιροπινά – Ερμούπολη – 84100 Σύρος, τηλ. 22810 88834 / 81011 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή της δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της Ο.Τ.Δ.: www.e-cyclades.gr.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η 11η Ιανουαρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 2:30 μ.μ..

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ., Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. δ/νση: Πλατεία Τσιροπινά, Ερμούπολη 84100 Σύρος, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά.

Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής επενδυτικών προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ. μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν γίνεται δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν.

Για την Επιτροπή Διαχείρισης LEADER
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: